INS आंग्रे पर तैनात नौसेना कर्मी अशिलेश यादव ने खुद को मारी गोली, मौत

मुंबईमेंआईएनएसआंग्रेपरतैनातनौसेनाकर्मीअखिलेशयादवनेआत्महत्याकरली.अखिलेशनेकलगुरुवारकोअपनीराइफलसेखुदकोहीगोलीमारली.गोलीलगनेसेघायलअखिलेशकोअस्पतालमेंभर्तीकरायागयाजिसकीएकदिनबादआजशुक्रवारकोमौतहोगई.

फिलहालकोलाबापुलिसनेखुदकुशीकामामलादर्जकरलियाहैऔरमामलेकीजांचकीजारहीहै.