दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज के लिए महिला क्रिकेट टीम घोषित

दक्षिणअफ्रीकाकेखिलाफतीनवनडेमैचोंकीसीरीजकेलिएभारतीयमहिलाक्रिकेटटीमकीघोषणाहोगईहै.भारतीयक्रिकेटकंट्रोलबोर्ड(बीसीसीआई)नेबुधवारकोइसकीजानकारीदी.यहसीरीजआईसीसीमहिलाचैपियनशिप(2017-2020)काहिस्साहै.

बीसीसीआईनेएकप्रेसविज्ञप्तिमेंकहा,'भारतीयमहिलाक्रिकेटटीममितालीराजकीकप्तानीमेंपांचसे10फरवरीतकदक्षिणअफ्रीकाकेखिलाफइससीरीजकोखेलेगी.इससेपहले,दोनोंटीमोंकेबीचदोफरवरीकोअभ्यासमैचभीखेलाजाएगा.'

बोर्डनेबतायाकिइसवनडेसीरीजकेबाददोनोंटीमोंकेबीचपांचटी-20मैचोंकीसीरीजखेलीजाएगीऔरउसकेलिएटीमकीघोषणाबादमेंकीजाएगी.

दक्षिणअफ्रीकाऔरभारतकेबीचपहलावनडेमैचपांचफरवरीकोकिंबर्लेमें,दूसरेवनडेसातफरवरीकोकिंबर्लेमेंहीखेलाजाएगा.दोनोंटीमोंकेबीचतीसरावनडेमैचपॉचेफस्ट्रूममें10फरवरीकोखेलाजाएगा.

महिलाक्रिकेटटीम:मितालीराज(कप्तान),हरमनप्रीतकौर(उपकप्तान),सुषमावर्मा(विकेटकीपर),एकताबिष्ट,स्मृतिमंधाना,पूनमयादव,पूनमराउत,राजेश्वरीगायकवाड़,जेमिमारोड्रिगेस,झूलनगोस्वामी,दीप्तिशर्मा,शिखापांडे,मोनामेशरम,पूजावस्त्राकर,वेदाकृष्णमूर्तिऔरतान्याभाटिया(विकेटकीपर).